0

Polityka prywatności

Informacje ogólne.

W pełni respektujemy prawo Użytkowników do prywatności. Dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Zamawiając towar w sklepie zomershop.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

Kto to jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Klaro Krystian Braun., z siedzibą przy ul. Miedziowej 16/28, 41-922, Radzionków, NIP: 6262714092, REGON: 243458133.

Kontakt sprawach danych osobowych:

e-mail: sklep@zomershop.pl

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas:

 1. rejestracji Konta w na stronie internetowej www.zomershop.pl
 2. złożenia zamówienia w Sklepie na stronie internetowej www.zomershop.pl (po rejestracji Konta na stronie internetowej Sklepu, jak i bez rejestracji),
 3. wysłania wiadomości w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Sklepu,

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zomershop.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a Sklepem, wykonywania łączącej umowy oraz przeprowadzenia działań sprzedażowych w Sklepie www.zomershop.pl w tym do:

 • Rejestrowania i przetwarzania Twoich zamówień w Sklepie,
 • Informowania Cię o procesach dostawy, płatnościach, 
 • Informowania Cię o rabatach, promocjach i akcjach specjalnych dotyczących oferowanych przez nas produktów, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji, 
 • Umożliwienia Ci otrzymania pomocy technicznej związanej z Twoim kontem na stronie internetowej Sklepu,
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • Przekazania Ci kodów rabatowych i informacji produktowych, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji,
 • Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji produktów zakupionych w Sklepie,
 • Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji dotyczących dostarczonych Tobie zakupów,
 • Rejestrowania oraz obsługi Twojego Konta na stronie internetowej Sklepu, 
 • Ewentualnej windykacji roszczeń, mogących wyniknąć w toku współpracy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu zomershop.pl, którym jest:

 • Monitorowanie aktywności użytkowników, obejmującej np. częstotliwość logowania na stronie www.zomershopl.pl przeglądanych produktów, porzuconych koszyków itp.,
 • Kontakt  w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenie badań i zautomatyzowanych analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu – www.zomershop.pl
 • prowadzenia zautomatyzowanych analiz marketingowych (profilowanie danych),
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Przekazanie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania przez Ciebie wskazanych poniżej danych osobowych, niezbędnych do realizacji transakcji w Sklepie może uniemożliwić realizację zawartej umowy lub utrudnić jej wykonanie, tj.:

 • Imię i Nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Telefon,
 • Adres korespondencyjny (dostawa zakupionych produktów),
 • Adres do wysyłki,

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i dzięki niej możliwe jest wysyłanie informacji handlowych. 

Gwarancja praw wynikających z RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj.:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane osobowe są przetwarzane oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii tych danych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Żądanie do cofnięcia zgody.

Odpowiedzi na żądanie cofnięcia zgody udzielimy bez zbędnej zwłoki w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Udostępnianie danych osobowych.

Otrzymane dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, w tym w szczególności:

 • podmiotowi świadczącego na naszą rzecz usługi hostingowi;
 • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi marketingowe;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz administrację techniczną sklepu www;
 • firmom kurierskim.

Odbiorcami danych osobowych są także nasi pracownicy oraz współpracownicy Sklepu, a także kancelaria prawna. Twoje dane mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające.

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy sprzedaży, a także umów o świadczenie usług elektronicznych zawartych ze Sklepem oraz po ich zakończeniu, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia w inny sposób ewentualnych roszczeń wynikających z umów. 

Informujemy, że przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w tym dokumencie w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych, w tym newslettera lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dbałość o przetwarzanie Twoich danych.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Upoważnienia.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies).

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu www.zomershop.pl


Kontakt ze sklepem